filozofia szkoły

 

wychowanie

 

„Wartość osobista człowieka jest jedyną istotną wartością”

— C. Plater-Zyberkówna

 

 

Filozofia naszej szkoły to nie tylko nauka. To przede wszystkim  wychowanie. W naszej szkole opiera się ono na antropologii i etyce chrześcijańskiej, uwzględnia osiągnięcia współczesnej pedagogiki i psychologii, współgra z wysiłkami wychowawczymi rodziców i stanowi integralną częścią procesu edukacyjnego, w którego centrum jest uczeń. To jemu szkoły stwarzają warunki do samodzielnego rozpoznawania wartości, tj. dobra, piękna, prawdy, wypełniania ich treścią, do wzbogacania wiedzy o życiu, świecie i człowieku, a więc wspomagają w rozwoju osobowym skierowanym na dojrzałość intelektualną, duchową, moralną, społeczną, obywatelską i religijną. Jej oznaką jest wewnątrzsterowność, czyli wolność rozumiana jako zdolność do kierowania się w postępowaniu i wyborach wypracowanymi i zaakceptowanymi zasadami, nieuleganie manipulacjom i naciskom zewnętrznym oraz własnym, niekontrolowanym emocjom. Daje ona szansę naszym absolwentom na życie wartościowe, twórcze i szczęśliwe.

katolicyzm otwarty

„Nie dziw się, nie oburzaj, próbuj zrozumieć”

— C. Plater-Zyberkówna

 

Nasze Placówki charakter katolicki, bliski tradycji katolicyzmu otwartego wychodzącego na spotkanie wszystkich ludzi dobrej woli, rezygnującego z narzucania innym swoich praw i zasad, lecz wymagającego od tych którzy za nim się opowiadają życia zgodnego z nimi. Zakłada on szacunek dla innych, empatię, gotowość do współpracy i współdziałania w celu budowania bardziej ludzkiego świata. Nasza Założycielka wyznawała podobne przekonania wiele lat przed pojawieniem się tego kierunku w Kościele, zatem nasze Placówki są otwarte dla dzieci innych wyznań i niewierzących, gotowych szanować wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie, życzliwie nastawionych do ludzi. Z charakteru Szkół wynikają określone działania: wspólna modlitwa w różnych okolicznościach, Msze święte i rekolekcje. Do czynnego uczestniczenia w nich zaproszeni są wszyscy wierzący członkowie społeczności szkolnej, zaś do biernego, lecz godnego – wyznawcy innych religii i niewierzący.

bezpieczeństwo emocjonalne

„Piękny jest ten bunt, który owocuje dojrzałością”

— N.N.

Okres dorastania to dla młodego człowieka czas „burzy i naporu”, buntu i protestów przeciw przyjętym w społeczeństwie zasadom i ograniczeniom. Wymaga on w tym okresie zapewnienia wyższego poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, akceptacji, wiary w możliwości, ale również mądrego ukierunkowania energii i emocji. Świadomi tego faktu Nauczyciele udzielają pełnego wsparcia, pomagają zrozumieć samego siebie i innych, tworzyć przestrzeń do rozwoju życia wspólnotowego i kształtować zasady jego funkcjonowania. Ważnym zadaniem w tym okresie jest również wskazanie obszarów potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia fizycznego i psychicznego młodego człowieka i przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym ze świata realnego, jak i z Internetu.

 

odkrywanie talentów


„Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która toczy się po myśli”

— M. Dąbrowska

 

Praca jest jedną z największych wartości, jeśli jest realizacją naszych pasji, talentów lub tylko możliwości, jeśli jest twórcza, ma sens, łączy nas z innymi ludźmi, służy Czemuś, co przerasta człowieka jako jednostkę – dobru wspólnemu. Świadomość tego sprawia, że w Szkołach przywiązuje się wagę do rozpoznawania talentów i możliwości młodych ludzi (m.in. poprzez tutoring), uczy się szacunku do pracy tak będącej wytworem, talentu, pasji, intelektu, jak i trudu fizycznego, kształtuje się wytrwałość, uczciwość, rzetelność, obowiązkowość w realizacji podejmowanych projektów i stwarza się szansę doświadczenia radości i satysfakcji z ich realizacji.

obywatelskie postawy

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”

— Jan Paweł II

Nasze Szkoły mają ambicje, by dać społeczeństwu i Ojczyźnie obywateli zakorzenionych w narodowej kulturze i tradycji, znających zasady i prawa obowiązujące w demokratycznym państwie i mających poczucie współodpowiedzialności za kształt rzeczywistości, w której żyją i żyć będą. Stąd troska o znajomość istoty prawa i jego roli, rozbudzanie zaangażowania społecznego, poczucia sprawczości działania, umiejętności z rezygnacji z niszczącej rywalizacji na rzecz satysfakcjonującej współpracy w realizacji wspólnych celów i rozwiązywania konfliktów przez dialog i gotowość do kompromisów. Pod okiem swoich nauczycieli, młodzież poznaje wartość demokracji i samorządności. Podejmowane przez szkoły inicjatywy patriotyczne i obywatelskie kształtują postawy służby drugiemu człowiekowi oraz uczą odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest Ojczyzna. Historia pomaga zrozumieć nie tylko skąd jesteśmy i dokąd idziemy, ale także jaki ślad po sobie zostawimy.

 

ekologia


„Ziemia planeta ludzi”

— A.de Saint Exupery

 

Nasze Placówki promują odpowiedzialność za przyszłość Planety. Z niej wynikają działania zmierzające do uświadomienia zagrożeń i poszukiwania możliwości zapobiegania im na własną miarę, jak również włączanie się w większe przedsięwzięcia ukierunkowane na ten cel. Troska ta przejawia się poprzez zachęcanie do proekologicznego stylu życia, stawiania tamy nieodpowiedzialnemu konsumpcjonizmowi, do którego skłania współczesna kultura masowa, budzenie szacunku dla przyrody, wrażliwości na los naszych „braci mniejszych” i odpowiedzialności za odpady. W postawie proekologicznej zawarta jest nadzieja zachowania tego, co Bóg uczynił i uznał za bardzo dobre.